Garden Craft #4 คืองานรวมพล คนรักต้นไม้งานแรก

Garden Craft #4 คืองานรวมพล คนรักต้นไม้งานแรก และงานเดียวในเชียงใหม่ ที่รวบรวมต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ ในการปลูกต้นไม้ขนาดเล็ก รวมถึงไม้ดอกและไม้ประดับ แคคตัส กุหลาบหิน และต้นไม้สะสม สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่เริ่มจากการเพาะด้วยความรัก ก่อนจะงอกงามเป็นรายได้ เพราะการปลูกต้นไม้ คือการออมเงินอย่างหนึ่ง ที่เป็นการลงทุนด้วยความรัก ความรู้ และการดูแลเอาใจใส่ เริ่ม 11.00-22.00 วันที่ 31 มีนา – 4 เมษา 2564จัดที่ Onenimman Food Insight Out at One Nimman ปั้นร้านอาหารให้ดังในโลกออนไลน์ Leo Presents Pingfai Festival at Think Park and One Nimman สุดยิ่งใหญ่ กับการเปิดโครงการ One Nimman

reviewchiangmai

March 18, 2021

กิจกรรม “ข้าราชการไทย ใจสีขาว”

     กิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นโครงการสร้างเครือข่าย “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” ขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ชัน G Junction X ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต      โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ซึ่งสอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง  โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพื่อให้การใช้ทรัพยากร และการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยใช้วิธีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ บทบาท หน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าถึง และตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต      ป.ป.ท. จึงจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเฟ้นหาข้าราชการต้นแบบ ภายใต้ชื่อ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีทุกภาคส่วน และเชิดชูเกียรติ คุณความดีของข้าราชการภาครัฐที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบธงประจำโครงการแก่ “ภาคีเครือข่าย” การแนะนำวิธีสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” […]

itong2go

July 18, 2012