AIS เดินหน้า Digital For Thais ด้านสาธารณสุข ขยายแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ สู่ รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

AIS สานต่อแนวคิด “Digital For Thais” ด้านสาธารณสุข  ด้วยแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการทำงานอสม.ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ขยายสู่รพ.เวียงป่าเป้า   จ.เชียงราย ย้ำช่วยสร้างการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของคนในชุมชนให้สามารถดูแลป้องกันตนเองและคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว มั่นใจปีนี้ขยายการใช้งานครอบคลุมทั่วประเทศ นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)หรือเอไอเอส กล่าวว่า ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาบริการสื่อสารโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์ และคุณค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและประเทศชาติที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน วันนี้เอไอเอส จึงได้นำเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลเข้ามาช่วยส่งเสริมงานสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” เพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐในการยกระดับสาธารณสุขไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0โดยเอไอเอสได้พัฒนานวัตกรรม“แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”เพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ให้สามารถติดตามรับรู้ข่าวสารข้อมูล และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหว ด้านสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ ทันต่อสถานการ์ณเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในชุมชนให้รู้จักดูแลสุขภาวะของตนเอง และป้องกันโรคระบาด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงคนในชุมชนจะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ มีหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ,รพ.สต.เปิดใช้งานแล้ว 219 แห่งทั่วประเทศ สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือได้ขยายการใช้งานสู่ กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน   รพ.เวียงป่าเป้า เป็นอีกหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ได้นำแอปพลิเคชัน […]

yawared

yawared

May 22, 2017