โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือทดสอบตลาดยกระดับสู่ธุรกิจ SMEs

กิจกรรมนำสินค้าและผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทดสอบตลาดในประเทศ ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs ระยะที่ 2 (ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด) โดยมี นายวิทวัส ล่ำซำ รองผู้อำนวยการสำนักประสานและบริหารโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ คลิปเสียงเสียงสัมภาษณ์

reviewchiangmai

August 14, 2013